• <cite id="iiusu"><s id="iiusu"></s></cite>
  Chi ti?t d? án
  D? áN GRED ONE ? PHNOM PENH
  Ch? ??u t?C?ng ty TNHH Phát Tri?n B?t ??ng S?n GRATICITY
  ??a ?i?mPhnom Penh, Cambodia
  Th?i gian thi c?ng08/2015 – 06/2017
  M? t?18 tòa nhà và 192 c?n h? v?i t?ng di?n tích là 288,000m2. Thi?t k?, th?u chính, xay d?ng c?c móng, trang trí n?i th?t, l?p ??t c? ?i?n, phòng ch?ng h?a ho?n, thi?t k? quan c?nh,…
  久热在线播放中文字幕