• <cite id="iiusu"><s id="iiusu"></s></cite>

    T?m lòng v? ??i c?a Sài Gòn — Ho?t ??ng t? thi?n h? tr? sinh viên c?a TP.H? Chí Minh

    T?m lòng v? ??i c?a Sài Gòn — Ho?t ??ng t? thi?n h? tr? sinh viên c?a TP.H? Chí Minh —- Trái tim s? th?p sáng hy v?ng và tình yêu th??ng s? bi?n gi?c m? tr? thành s? th?t   L? t? ch?c T? thi?n và quyên góp n?m 2016 ?? ???c t? ch?c thành c?ng và có s? góp m?t c?a các doanh nghi?p v?n ??u t? n??c ngoài t?i Vi?t Nam. M? ??u là L? trao t?ng H?c b?ng [...]

    Báo cáo t?p hu?n an toàn lao d?ng d? án ML 8-6-2012

    Báo cáo t?p hu?n an toàn lao d?ng d? án ML?8-6-2012 ?? nang cao nh?n th?c v? an toàn lao ??ng và k? n?ng xay d?ng an toàn cho nhan viên c?a d? án Mulberry Lane (g?i t?t là ML), ch? d? án ML, t?ng th?u và giám sát viên ?? han h?nh m?i ?ng Mr.Raymond thu?c C?ng ty Qu?n ly D? án SIPM t?i Singapore ??n Vi?t Nam ?? h??ng d?n cho các c?ng nhan viên d? án ML,??t [...]

    久热在线播放中文字幕