• <cite id="iiusu"><s id="iiusu"></s></cite>

  CSCEC trúng th?u d? án Country Garden Central Park

    CSCEC trúng th?u d? án Country Garden Central Park Ngày 17 tháng 10 n?m 2017, c?ng ty chúng t?i ?? nh?n ???c th?ng báo trúng th?u d? án Country Garden Central Park t? chi nhánh t?i Malaysia, c?ng tác thi c?ng xay d?ng chính d? án Central Park thu?c Khu 2 giai ?o?n I.D? án t?a l?c t?i thành ph? trên núi c?a Malaysia bên ???ng cao t?c Tampoi – Pasir Gudang, thu?c khu v?c trung tam, thu?n l?i cho [...]

  CSCEC trúng th?u h?ng m?c trang trí n?i th?t cho d? án chung c? Hibiscus

  CSCEC trúng th?u h?ng m?c trang trí n?i th?t cho d? án chung c? Hibiscus Chi nhánh t?i Malaysia g?n ?ay ?? trúng th?u h?ng m?c trang trí n?i th?t cho chung c? Hibiscus, giá tr? h?p ??ng lên ??n 87,98 RM. Tr??c ?ay, c?ng ty chúng t?i ?? ph? trách hoàn thi?n k?t c?u ph?n móng c?c và ph?n sàn c?a d? án, ch? ??u t? ?? c?ng nh?n chúng t?i là ??n v? xay d?ng d? án có [...]

  L? kí k?t h?p ??ng d? án Sunwah Pearl c?a t?p ?oàn Sunwah và c?ng ty TNHH Xay D?ng Trung Qu?c

  Sáng ngày 5 tháng 7 n?m 2017, c?ng ty TNHH Xay D?ng Trung Qu?c và T?p ?oàn Sunwah ?? t? ch?c l? kí k?t h?p ??ng cho d? án? Sunwah Pearl (xem hình). ?V?i s? tham d? c?a l?nh ??o c?p cao ??i di?n cho T?p ?oàn Sunwah và C?ng Ty Xay D?ng Trung Qu?c, ??ng th?i? có s? góp m?t c?a các c?p l?nh ??o ban ngành ??a ph??ng.V?i s? thành c?ng c?a hai d? án Sai Gon [...]

  久热在线播放中文字幕