• <cite id="iiusu"><s id="iiusu"></s></cite>

  C?NG TY X?Y D?NG TRUNG QU?C T?NG C?C II

  C?ng Ty Xay D?ng Trung Qu?c ?T?ng C?c 2 (sau ?ay g?i t?t là “C?ng ty”), là c?ng ty con duy nh?t c?a T?ng C?ng ty Xay d?ng Trung Qu?c, là c?ng ty xay d?ng tr?ng ?i?m có quy m? l?n, ??t Gi?y ch?ng nh?n N?ng l?c ??c bi?t c?a T?ng th?u xay d?ng. ???c thành l?p vào n?m 1952, c?ng ty có tr? s? chính ? B?c Kinh, v?i v?n ??ng ky 2,875 t? Nhan dan t?. C?ng ty có h?n 25.000 nhan viên, trong ?ó h?n 1.500 nhan viên có trình ?? chuyên m?n cao và chuyên nghi?p. Hi?n doanh thu hàng n?m c?a C?ng ty ??t trên 100 t? Nhan dan t?. C?ng ty ?? ???c trao t?ng “Doanh nghi?p ?áng tin c?y”, “Huy ch??ng lao ??ng h?ng nh?t”, “Doanh nghi?p xay d?ng xu?t s?c”, “Doanh nghi?p ??t tín nhi?m c?a khách hàng” .v.v… C?ng ty có n?ng l?c thi c?ng các c?ng trình ?òi h?i tính chuyên nghi?p cao và các c?ng trình ph?c h?p, bao g?m thi c?ng và l?p ??t thi?t b?, thi c?ng c?ng trình c?u ???ng, s?n xu?t bê t?ng, xay d?ng các c?ng trình ?? th?, s?n xu?t và l?p ??t c?u ki?n thép, thi?t k? xay d?ng, xay d?ng c? gi?i hóa, trang trí, phát tri?n b?t ??ng s?n, thi c?ng x? ly n?n móng, s?n xu?t và cho thuê máy móc xay d?ng.v.v… C?ng ty ho?t ??ng t?i Irac, Jordan, Các ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t, Botswana, Vi?t Nam, Brunei, Algeria, và trên toàn th? tr??ng qu?c t?.

  C?ng ty ?? và ?ang ?ánh giá ch?t l??ng d? án v? c? b?n và chính sách ch?t l??ng c?a C?ng ty nh? ??nh h??ng nhan viên, tuan th? pháp lu?t, bi?n pháp b?o h? lao ??ng tr??c tiên, ti?n ?? tr?i ch?y, t?o m?i tr??ng xanh và an toàn c?ng nh? ?áp ?ng yêu c?u c?a khách hàng. Trong nh?ng n?m g?n ?ay, C?ng ty ?? nh?n ???c h?n 500 gi?i th??ng d? án xu?t s?c c?a B?, trong ?ó có 31 d? án ???c trao gi?i Lu Ban – gi?i th??ng cao nh?t trong ngành xay d?ng ? Trung Qu?c, 26 gi?i th??ng d? án xu?t s?c c?p qu?c gia, 7 gi?i th??ng Zhan Tianyou , 89 gi?i th??ng nghiên c?u khoa h?c c?p qu?c gia và c?p B?, 12 gi?i th??ng khoa h?c c?p qu?c gia và s? h?u 16 ph??ng pháp thi c?ng c?p qu?c gia.

  Theo th?ng ?i?p c?a c?ng ty “Mang l?i giá tr? cho khách hàng, t?o ra nhi?u l?i nhu?n cho nhà ??u t?, t?o thêm nhi?u c? h?i cho nhan viên, cung c?p các d?ch v? ??ng ??u v? ch?t l??ng cho x? h?i”, C?ng ty lu?n s?n sàng cung c?p các d?ch v? t?t nh?t cho t?t c? ch? ??u t? và khách hàng.

  D? án tiêu bi?u:

  Nhà máy N?ng l??ng h?t nhan Daya Bay, Qu?ng ??ng

  Nhà máy N?ng l??ng h?t nhan Qu?ng ??ng Ling Ao (giai ?o?n I và II)

  D? án Shenzhen SEG Plaza

  Trung tam b?n súng Olympic B?c Kinh

  Trung tam Báo chí Th? v?n h?i B?c Kinh

  Shanghai?Wujiaochang Wanda Plaza

  Trung tam H?i ngh? & Tri?n l?m Qu?c t? Zhengzhou

  Shenzhen Civic Center

  Tòa nhà Tr? s? Ngan hàng China Development, B?c Kinh

  Trung tam Tài chính Th? gi?i Tianjin

  Trung tam tài chính Zhejiang Fortune

  Khách s?n qu?c t? Longxi

  Trung tam H?i ngh? Tri?n l?m Hainan

  D? án ???ng Huandao, Fuzhou

  C?u Zhengzhou Bridge thu?c d? án Chuy?n giao N??c Nam-B?c

  Nhà máy n?ng l??ng h?t nhan Hongyanhe, Dalian

  Nhà máy ?i?n h?t nhan Lufeng Giai ?o?n I

  Nhà máy n?ng l??ng h?t nhan Taishan, Qu?ng ??ng

  Tr?m n?ng l??ng h?t nhan Tianwan ? Giang T?

  D? án Nhà ? trung c?p Nanjing VankeShangfang

  Trung tam Tài chính Qu?c t? Jiulongcang ? Changsha

  Trung tam Th??ng m?i ?? th? Hanguo, Shenzhen

  Harbin Wanda Mao

  Khu ph?c h?p Ningbo ROMON Global City

  TencentBinhaiMansion

  Western Expo Center, Chengdu

  Tòa nhà v?n phòng China Radio International

  Toà v?n phòng C? quan qu?n ly thu? Nhà n??c

  Phát tri?n ?á phi?n d?u ? Xinjiang

  久热在线播放中文字幕