• <cite id="iiusu"><s id="iiusu"></s></cite>

  T?ng C?ng ty Xay D?ng Trung Qu?c (Vi?t t?t: CTXD Trung Qu?c; M? ch?ng khoán: 601668), ???c thành l?p vào ngày 10 tháng 12 n?m 2007, ???c ??ng sáng l?p b?i 4 c?ng ty trong các doanh nghi?p trong danh sách Fortune Global 500: China State Construction Engineering Corp. (CSCEC), China National Petroleum Corporation (CNPC), Baosteel Group Corporation Ltd and Sinochem Corporation. C?ng ty ?? niêm y?t thành c?ng t?i S? giao d?ch Ch?ng Khoán Th??ng H?i vào ngày 29 tháng n?m 2009.

  CTXD Trung Qu?c ?? s? h?u c? s? v?t ch?t hi?n ??i và v?n hóa doanh nghi?p lau ??i c?a CSCEC, v?i các ho?t ??ng kinh doanh bao g?m xay d?ng nhà ?, thi c?ng t?m c? qu?c t?, ??u t? và phát tri?n b?t ??ng s?n, ??u t? và xay d?ng c? s? h? t?ng, kh?o sát và thi?t k?.

  C?ng Ty Xay d?ng Trung Qu?c là t?p ?oàn xay d?ng và ??u t? b?t ??ng s?n l?n nh?t c?a Trung Qu?c, ??ng th?i c?ng là nhà th?u xay d?ng l?n nh?t c?a Trung Qu?c. ?ay là c?ng ty xay d?ng xuyên qu?c gia l?n nh?t ? các n??c ?ang phát tri?n và là nhà xau d?ng hàng ??u trên th? gi?i, d?n ??u trong vi?c kinh doanh h?p ??ng qu?c t? c?a Trung Qu?c. C?ng ty n?i ti?ng trên th? gi?i nh? th?c hi?n các d? án siêu cao c?p, quy m? l?n, tiên ti?n và m?i l? và ?? xay d?ng ???c m?t l??ng l?n các d? án l?n t?i Trung Qu?c và trên th? gi?i. Tiêu chí kinh doanh và xay d?ng hình ?nh th??ng hi?u c?a C?ng ty là“Cung c?p d?ch v? xu?t s?c trên t?t c? các chau l?c v?i ch?t l??ng v??t tr?i là ?u tiên hàng ??u” ???c c?ng nh?n và khen ng?i r?ng r?i.

  C?ng ty Xay D?ng Trung Qu?c là m?t trong nh?ng t?p ?oàn xay d?ng và kinh doanh b?t ??ng s?n ?a l?nh v?c ? Trung Qu?c v?i th?i gian ho?t ??ng lau dài nh?t v? chuyên m?n và qu?n ly theo ??nh h??ng th? tr??ng. Chúng t?i là doanh nghi?p xay d?ng duy nh?t ? Trung Qu?c ???c trao 3 b?ng ch?ng nh?n cao nh?t v? gi?i th??ng dành cho nhà th?u cho các c?ng trình xay d?ng, c?ng trình c?ng c?ng và c?ng trình ???ng cao t?c, ngoài các gi?y ch?ng nh?n “1+4” và gi?y ch?ng nh?n c?p I v? thi?t k? k? thu?t c?a ngành xay d?ng.

  C?ng ty Xay D?ng Trung Qu?c lu?n coi vi?c qu?n ly khoa h?c và ti?n b? khoa h?c k? thu?t là ??ng l?c cho s? phát tri?n b?n v?ng. ??n cu?i n?m 2013, c?ng ty ?? giành ???c 60 gi?i th??ng Ti?n b? Khoa h?c và C?ng ngh? c?a Nhà n??c và 45 gi?i th??ng C?ng trình K? thu?t Xay d?ng Jeme. C?ng ty s? h?u 141 ph??ng pháp xay d?ng qu?c gia và 4396 b?ng sáng ch? ???c ?y quy?n, trong ?ó có 333 b?ng ??c quy?n sáng ch?. Các thành t?u ??t ???c khác nh? t?ng h?p 57 tiêu chu?n qu?c gia và c?ng nghi?p, t? ch?c nghi?m thu 64 d? án trình di?n ?? khuy?n khích k? thu?t và th?c hi?n 108 l?n nghiên c?u khoa h?c qu?c gia ???c nhà n??c h? tr? v?i kinh phí kho?ng 520 tri?u NDT.

  Có tr? s? ? c? th? tr??ng trong n??c và qu?c t?, C?ng ty Xay d?ng Trung Qu?c chúng t?i ho?t ??ng t?i h?n 20 qu?c gia và khu v?c trên th? gi?i, và riêng t?i Trung Qu?c, ho?t ??ng kinh doanh c?a c?ng ty ?? m? r?ng kh?p l?nh th? ngo?i tr? ??ài Loan. Ho?t ??ng kinh doanh chính c?a c?ng ty bao g?m các l?nh v?c nh? xay d?ng, thi c?ng các c?ng trình qu?c t?, ??u t? và phát tri?n b?t ??ng s?n, xay d?ng c? s? h? t?ng, kh?o sát và thi?t k?, t?t c? ??u ? v? trí hàng ??u trong th? tr??ng xay d?ng.

  Trong ho?t ??ng thi c?ng c?ng trình, C?ng Ty Xay D?ng Trung Qu?c, kh?ng ??nh v? trí c?a b?n than ? th? tr??ng b?t ??ng s?n cao c?p, v?n ?i li?n v?i chi?n l??c kinh doanh “khách hàng uy tín, th? tr??ng ?áng tin c?y và các d? án ?áng chú y” và “c?nh tranh v?i chi phí th?p và qu?n ly v?i ch?t l??ng cao”. Th?ng qua vi?c kh?ng ng?ng khai thác ti?m n?ng c?a mình, ki?m soát ch?t ch? chi phí s?n xu?t và ch?t l??ng c?ng vi?c và ?em ??n s? hài lòng cho khách hàng, c?ng ty cung c?p cho khách hàng trên kh?p th? gi?i v?i ch?t l??ng và d?ch v? hoàn h?o theo tiêu chu?n qu?c t?. C?ng ty ?? hoàn thành m?t s? l??ng l?n các d? án ?i?n hình bao g?m các c?ng trình c?ng c?ng, v?n phòng, san bay, khách s?n, c?ng trình giáo d?c, c? s? th? thao, nhà ?, y t?, ??i s? quán, c?ng trình c?ng nghi?p, qu?c phòng và các c?ng trình quan s?, v.v.. Trong h?p ??ng qu?c t?, C?ng ty là nhà th?u qu?c t? l?n nh?t và c?ng là c?ng ty ??u tiên t?i Trung Qu?c tri?n khai các h?p ??ng qu?c t?. H?n 30 n?m ho?t ??ng, tính t?i cu?i n?m 2013, t?ng giá tr? h?p ??ng kinh doanh ? n??c ngoài c?a C?ng ty là 80,7 t? ?? la M? và t?ng doanh thu là 52,4 t? ?? la M?. Cho ??n nay, C?ng ty Xay d?ng Trung Qu?c ?? hoàn thành h?n 5.600 d? án t?i 116 qu?c gia và khu v?c trên th? gi?i v?i con s? d?n ??u ?so v?i các nhà th?u Trung Qu?c khác trên th? tr??ng qu?c v? c? giá tr? h?p ??ng, doanh thu và l?i nhu?n.

  Trong ??u t? và phát tri?n b?t ??ng s?n, China Construction là m?t trong nh?ng t?p ?oàn b?t ??ng s?n l?n nh?t ? Trung Qu?c. C?ng ty s? h?u hai th??ng hi?u con có ho?t ??ng chuyên nghi?p và quan tr?ng, c? th? là “China Overseas Property” và “China Construction Property”. China Overseas Property” là m?t trong nh?ng nhà ??u t? có ti?ng nh?t c?a Trung Qu?c, ??ng ? v? trí hàng ??u c?a kinh doanh b?t ??ng s?n. “China Construction Property” n? l?c tr? thành m?t trong nh?ng nhà kinh doanh nhà ? ch?t l??ng hàng ??u t?i Trung Qu?c và ?? thành c?ng trong vi?c k?t h?p thi c?ng xay d?ng và ??u t? b?t ??ng s?n.

  Trong xay d?ng và phát tri?n c? s? h? t?ng, C?ng Ty Xay D?ng Trung Qu?c là ng??i tiên phong nh?ng có t?c ?? phát tri?n nhanh nh?t. C?ng Ty ?? thành c?ng khi m?nh d?n b??c vào th? tr??ng ???ng s?t, c?u quy m? siêu l?n, ???ng cao t?c và v?n t?i ???ng s?t ?? th?. Cho ??n nay, c?ng ty ?? th?c hi?n m?t s? d? án c? s? h? t?ng có ?nh h??ng sau r?ng trong và ngoài n??c bao g?m ???ng s?t, ???ng cao t?c, c?u, ???ng h?m, san bay, b?n c?ng, nhà máy ?i?n … Trong l?nh v?c thi?t k? và kh?o sát, China Construction là m?t trong nh?ng t?p ?oàn l?n nh?t tham gia thi?t k? ki?n trúc, quy ho?ch ?? th?, thi?t k? d? án và thi?t k? các c?ng trình ti?n ích ?? th?. N?m 2009, China Construction ?? tái c? c?u 7 c?ng ty con thu?c l?nh v? thi?t k? kh?o sát h?ng A và thành l?p T?p ?oàn Thi?t k? Xay d?ng Trung Qu?c (C?ng Ty Thi?t K? Trung Qu?c). Các c?ng ty con ??u d?n ??u ho?t ??ng kinh doanh t?i các vùng kinh t? tr?ng ?i?m c?a Trung Qu?c, n?i C?ng ty ho?t ??ng. T?p ?oàn Thi?t k? Xay d?ng Trung Qu?c s? h?u 8.381 chuyên gia v? thi?t k? ki?n trúc, quy ho?ch ?? th?, kh?o sát d? án, v.v.., trong ?ó có 1 nhà nghiên c?u, 5 th?c s? nghiên c?u và 1,735 chuyên gia ???c c?p phép. T?p ?oàn ?? hoàn thành m?t l??ng l?n các c?ng trình ?i?n hình chuyên v? kh?o sát và thi?t k? ? Trung Qu?c và trên toàn th? gi?i. ??n cu?i n?m 2013, C?ng Ty ?? có t?ng c?ng 1.640 gi?i th??ng trong ngh?.

   

  TIêU CHí C?T L?I

  S? m?nh c?a c?ng ty: Góp ph?n t?o ra m?t m?i tr??ng h?nh phúc

  T?m Nhìn Doanh nghi?p: Tr? thành T?p ?oàn ??u t? và Xay d?ng b?t ??ng s?n có tính c?nh tranh n?t trên th? tr??ng qu?c t?

  Giá tr? c?t l?i: ??m B?o Ch?t L??ng và Sáng T?o Giá Tr?

  Tinh th?n doanh nghi?p: Toàn V?n, ??i M?i, Siêu Vi?t và Th?ng L?i

   

  久热在线播放中文字幕