• <cite id="iiusu"><s id="iiusu"></s></cite>

    C?NG TY TNHH X?Y D?NG TRUNG QU?C (??NG NAM á)

    C?ng ty TNHH Xay D?ng Trung Qu?c (??ng Nam á) là c?ng ty con c?a T?ng c?ng ty Xay D?ng Trung Qu?c t?ng c?c II v?i tr? s? chính ???c ??t ? khu ?? th? m?i Phú M? H?ng, qu?n 7, thành ph? H? Chí Minh. C?ng ty có các chi nhánh ? Malaysia, Cambodia, nhà máy s?n xu?t c?c c? bê t?ng ? Long An và n?m gi? c? ph?n c?a c?ng ty T? V?n Xay D?ng Sino – Pacific. C?ng ty ?? nh?n ???c ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng ISO 9001:2004, h? th?ng qu?n ly m?i tr??ng ISO 14001:2004 và h? th?ng qu?n ly s?c kh?e & an toàn ISO 18001:2007. Là m?t trong nh?ng nhà th?u qu?c t? mang tính ch?t t?ng h?p và toàn di?n v?i các nghi?p v? xay d?ng nh?: các c?ng trình dan d?ng, c?ng nghi?p, giao th?ng, t? v?n và thi?t k?, cho thuê các thi?t b? máy móc xay d?ng, s?n xu?t và phan ph?i bê t?ng, nguyên li?u xu?t nh?p kh?u, thi?t k? và xay d?ng k?t c?u thép, v.v…

    B??c vào th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 1992, sau h?n 20 n?m ho?t ??ng và phát tri?n, c?ng ty ?? tr? thành nhà th?u xay d?ng Trung Qu?c l?n nh?t t?i Vi?t Nam, v?i t?ng các h?p ??ng ??t h?n 20 t? nhan dan t?, có ph?m vi kinh doanh ? kh?p Vi?t Nam, Kuala Lumpur và Johor – Malaysia, Phnom Penh – Campuchia và nhi?u n?i khác. Chúng t?i ?ang th?c hi?n m? r?ng th? tr??ng ??n các n??c Indonesia, Brunei, Myanmar, Lào, v.v… Chúng t?i chính là ??i di?n c?a T?ng c?ng ty Xay D?ng Trung Qu?c ? khu v?c ??ng Nam á và toàn c?u.

    久热在线播放中文字幕