• <cite id="iiusu"><s id="iiusu"></s></cite>

  Trong c?ng cu?c theo ?u?i s? chuyên nghi?p, C?ng ty ?? thu hút r?t nhi?u nhan tài, ?u tú trong và ngoài n??c. Th?ng qua vi?c n?i ??a hóa và toàn c?u hóa ngu?n nhan s?, c?ng ty chúng t?i lu?n phát tri?n ngu?n nhan l?c c?ng nh? t?o ra v?n hoá c?ng ty ?a d?ng và hài hòa ?? cho c?ng ty cùng v?i nhan viên có th? kh?ng ng?ng ?i lên. C?ng ty th?c hi?n chi?n l??c tìm ki?m nhan tài th?ng qua các k? n?ng “chuyên m?n hóa, chuyên nghi?p hóa và qu?c t? hóa” và n? l?c xay d?ng ??i ng? nhan viên v?i “B?n h?ng nh?t” (chuyên nghi?p nh?t, k? n?ng t?t nh?t, phong cách làm vi?c cao nh?t và hi?u su?t nh?t). C?ng ty chúng t?i ?ang c? g?ng tr? thành nhà ??i di?n Trung Qu?c v? ki?n trúc n??c ngoài và nhà ?ào t?o nhan tài ?u tú trong ngành b?t ??ng s?n c?ng nh? n? l?c ?? tr? thành n?n t?ng t? h?p các nhan tài ?u tú c?a n?n c?ng nghi?p và nhà l?nh ??o tài n?ng c?a doanh nghi?p.

  Các nguyên t?c c? b?n c?a qu?n ly ngu?n nhan l?c: L?y ng??i làm tr?ng, giá tr? sáng t?o, chú tr?ng cá nhan và phát tri?n khoa h?c.

  • L?y ng??i làm tr?ng: Xay d?ng s? bình ??ng, t?n tr?ng m?i tr??ng làm vi?c c?a t? ch?c, t?n tr?ng, quan tam ??n nhan viên, t?o ra n?n t?ng phát tri?n ngu?n nhan l?c d?a vào các nhu c?u c?a m?i cá nhan vì nhan viên ?u tú chính là ngu?n “v?n” quy báu nh?t c?a c?ng ty.
  • Giá tr? sáng t?o: ??i v?i m?c tiêu t?o d?ng giá tr? t?t nh?t, b?ng cách nang cao giá tr? cá nhan và t?p th?, s? phát tri?n chung c?a ng??i lao ??ng và doanh nghi?p s? ??t m?c cao.
  • Chú tr?ng cá nhan: Quan tam ??n m?i nhan viên, s? d?ng các ph??ng pháp khoa h?c giúp cho nhan viên phát tri?n nhanh chóng ?? nhan viên và doanh nghi?p có th? cùng nhau phát tri?n.
  • Phát tri?n khoa h?c: Qu?n ly ngu?n nhan l?c tr? thành b? ph?n kh?ng th? thi?u trong h? th?ng ??m b?o chi?n l??c. Vì v?y, thúc ??y nang cao th?ng nh?t tính chuyên nghi?p, tính khoa h?c và tính cao c?p c?a h? th?ng là r?t c?n thi?t.
  久热在线播放中文字幕